Ook als E.O.Z.C. zijn we gebonden aan de nieuwe wet gegevensbescherming, die sinds mei 2018 van kracht is. We hebben hard gewerkt om aan de AVG te voldoen en zullen dit ook zeker in de toekomst in de gaten blijven houden. Bij ons inschrijfformulier ontvangt u een toestemmingsformulier over hoe we als club met uw gegevens om moeten gaan. Specifiek ten aanzien van fotomateriaal en onze sociale mediakanalen is een apart fotoprotocol opgesteld. We doen er alles aan om zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om te gaan.

Hieronder staat de complete tekst. U kunt deze ook downloaden via de knop onderaan de verklaring.

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van de Eerste Oirschotse Zwemclub (E.O.Z.C.), gevestigd te Oirschot ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40258547 hierna te noemen: E.O.Z.C.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze verklaring voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van deze verklaring, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: privacy@eozc.nl.

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Doel Welke persoonsgegevens Grondslag Bewaartermijn Ontvangers
Onderzoeken of u lid kan worden
en
het uitvoeren van de lidmaatschaps-overeenkomst.
• Voornaam
• Achternaam
• Geboortedatum
• E-mailadres
Uitvoering van de overeenkomst Indien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst. Indien u geen lid wordt worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd binnen 6 maanden NVT
Administratie • Voornaam
• Achternaam
• Adres
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Bankgegevens
• Betaalgegevens
• Geboortedatum
Uitvoering van de overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar. • Penningmeester
• Sportlink (gebruikers-overeenkomst)
Het verrichten en versturen van aankopen • Voornaam
• Achternaam
•  (Kleding)maat
Uitvoering van de overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst • Producent
Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief • Voornaam
• Achternaam
• E-mailadres
Uitvoering van de overeenkomst Zolang als men aangemeld is. • E-marketingtools
Om onze digitale dienstverlening te verbeteren • Cookies (zie voor meer info het sub kopje Cookies)
• IP-gegevens
Toestemming Iedere keer dat onze website bezocht wordt. Deze gegevens worden zo snel als mogelijk geanonimiseerd. • Websitebeheerder
• Analytics tools
Ter benadering na beëindiging lidmaatschap. Bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere gebeurtenis. • Voornaam
• Achternaam
• Adres
• Telefoonnummer
• E-mailadres
Toestemming Zolang als de toestemming niet is ingetrokken. NVT

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt E.O.Z.C. uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die E.O.Z.C. met u heeft, tenzij E.O.Z.C. wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht E.O.Z.C. te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij E.O.Z.C. op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal E.O.Z.C. deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van E.O.Z.C. hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

E.O.Z.C. treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Website: links naar andere websites

Onze website kan links naar andere websites bevatten. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van E.O.Z.C. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. E.O.Z.C. raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Website: cookieverklaring

Onze website maakt enkel gebruik van functionele cookies. Er wordt geen gebruik gemaakt van analytische en/of tracking cookies. Voor het gebruik van functionele cookies is het volgens de wet op de bescherming persoonsgegevens niet nodig om toestemming te vragen.

Wijziging van het privacy beleid

E.O.Z.C. past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van onze privacyverklaring worden opgenomen. E.O.Z.C. raadt u dan ook aan de privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal E.O.Z.C. er alles aan doen u per e-mail en via de website te informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of E.O.Z.C. wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke:       Janneke Boeijen
E-mail:                             info@eozc.nl

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.